Loading...

Regulamin

Zasady sprzedażny biletów internetowych we Wrocławskim Teatrze Lalek.

 1. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób dokonujących zakupu biletów za pośrednictwem strony internetowej www.teatrlalek.wroclaw.pl/rezerwacja, zwanych dalej Kupującymi.
 2. Organizatorem internetowej sprzedaży biletów jest Wrocławski Teatr Lalek we Wrocławiu, pl. Teatralny 4, 50-051 Wrocław, wpisany do Rejestru Instytucji Kultury pod numerem 21/94, posiadający NIP 896-000-53-25, zwany dalej Sprzedawcą bądź Teatrem.
 3. Płatności za bilety obsługuje serwis internetowy Przelewy24, administrowany przez Przelewy24 - PayPro S.A. ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań. NIP: 779-236-98-87; REGON: 301345068. Płatność kartą za pośrednictwem operatora PolCard. Operatorem kart płatniczych jest PayProS.A. Agent Rozliczeniowy, ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań wpisany do Rejestru Przedsiebiorców Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII  Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu płatniczego Przelewy24.
 5. Dokonanie zakupu biletów w systemie on-line oznacza akceptację Regulaminu. Regulamin zawiera treści zgodne z wymogami Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204).
 6. Umowa sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedającym, zawarta zostaje po spełnieniu wymaganych procedur zakupu biletów określonych na stronie internetowej www.teatrlalek.wroclaw.pl
  - rejestracja Kupującego – polegająca na podaniu prawdziwych danych osobowych: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, login i hasło;
  - złożenia przez Kupującego zamówienia on-line;
  - uiszczenie przez Kupującego zapłaty za zamówienie, przelewem bankowym on-line lub kartą płatniczą;
  - otrzymania przez Kupującego potwierdzenia realizacji transakcji na wskazany przez Kupującego adres e-mail.
 7. Bilety pozostają własnością Sprzedającego do czasu odnotowania przez Sprzedającego potwierdzenia dokonania zapłaty przez Bank Kupującego.
 8. Płatności z tytułu złożonego zamówienia dokonać należy w ciągu 30 min. od jego utworzenia. W wypadku niedokonania opłaty w tym czasie, zamówienie zostanie anulowane.
 9. Zapłata za zamówienie, niepotwierdzona przez Bank Kupującego w ciągu 30 min od momentu złożenia zamówienia, powoduje automatyczne anulowanie zamówienia.
 10. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2018 r. poz. 2519), sprzedaż biletów w zakresie zamówienia i płatności drogą internetową nie podlega fiskalizacji, w związku z czym Kupujący nie otrzymuje paragonu fiskalnego.
 11. Ceny biletów na poszczególne spektakle są zróżnicowane i zamieszczone na stronie internetowej www.teatrlalek.wroclaw.pl. Ceny wydrukowane na biletach są kwotami brutto i zawierają podatek VAT.
 12. Aby otrzymać fakturę VAT należy w procesie zamawiania zaznaczyć opcję - Faktura VAT - oraz podać poprawne dane, niezbędne do jej wystawienia.
 13. Kupujący dokonujący płatności za pośrednictwem banku zagranicznego powinien uwzględnić koszty pośrednictwa bankowego, ponieważ tylko pełna zapłata, w wyznaczonym terminie gwarantuje realizację zamówienia przez Sprzedającego.
 14. Kupujący ma prawo do zakupu nie więcej niż dziesięciu biletów w jednym zamówieniu.
 15. W systemie sprzedaży biletów on-line, możliwy jest zakup biletów dla dorosłych i biletów dla dzieci na spektakle dziecięce oraz biletów normalnych i ulgowych na spektakle dla dorosłych.
 16. Kupujący, którzy zakupili w systemie sprzedaży on-line bilety ulgowe, zobowiązani są do okazania dokumentu uprawniającego do zniżki przed wejściem na spektakl, na który zostały zakupione bilety. Bilety ulgowe bez udokumentowania prawa do ulgi nie uprawniają do wejścia na widownię.
 17. Sprzedaż biletów w systemie on–line kończy się na 1 godzinę przed rozpoczęciem danego spektaklu.
 18. Po dokonaniu płatnosci Klient otrzyma na podany w formularzu rejestracji adres e-mail zakupiony bilet. Bilet można wydrukować na białej kartce A4 lub okazać na telefonie bileterowi przy wejściu na spektakl Sprzedawcy. Należy chronić kod paskowy na bilecie przed zniszczeniem lub uszkodzeniem. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za bilety uszkodzone lub zagubione przez Kupujacego.
 19. W przypadku konieczności zakupu biletów dla grupy zorganizowanej, Sprzedawca prosi
  o kontakt mailowy lub telefoniczny z Biurem Organizacji Widowni (Tel. 71 335 49 49; 11; 12 lub widownia@teatrlalek.wroclaw.pl).
 20. Bilet ważny jest od momentu zakupu do momentu zakończenia spektaklu, którego dotyczy.
 21. Zgodnie z art. 16 ust. 2 pkt. 2 Ustawy z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 2000 nr 22 poz. 271), Sprzedawca nie dokonuje zwrotów, ani wymiany biletów zakupionych za pośrednictwem systemu internetowej sprzedaży biletów – z wyjątkiem sytuacji, w których spektakl zostaje odwołany.
 22. W wypadku odwołania spektaklu, zwrot za bilet zakupiony za pomocą internetowego sytemu sprzedaży dokonywany jest na konto, z którego realizowana była zapłata.
 23. Kwota zwrotu za bilety z odwołanego spektaklu jest pomniejszona o wysokość prowizji, jaką pobiera serwis internetowy Przelewy24 obsługujący płatności on-line.
 24. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży on-line w każdej chwili, bez podawania przyczyny.
 25. Brak możliwości zakupu biletu za pośrednictwem systemu sprzedaży internetowej nie oznacza braku biletów w kasie teatralnej.
 26. Wszystkie informacje na temat repertuaru, cennika oraz godzin pracy Biura Organizacji Widowni oraz kasy biletowej Sprzedawcy, opublikowane zostały na stronie internetowej www.teatrlalek.wroclaw.pl Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany repertuaru.
 27. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zamówienia.
 28. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której dokonywany jest zakup biletów przez Kupującego. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości lub inne dane zagubione lub utracone w sieci Internet, indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawienia lub przerwy w świadczeniu usług występujące u dostawców dostępu do sieci Internet.
 29. Bilety zakupione w kasie biletowej oraz za pośrednictwem strony internetowej Sprzedawcy, nie mogą być kopiowane, przerabiane ani skanowane.
 30. Regulamin może ulec zmianie w każdym czasie. Sprzedawca zobowiązuje się do umieszczenia informacji o tym fakcie  na stronie internetowej z minimum 3-dniowym wyprzedzeniem. Kupujący bezwarunkowo akceptuje taką formę powiadomienia o zmianach.
 31. Poprzez rejestrację w systemie sprzedaży on-line, Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych Kupującego w celu realizacji zamówienia, niezbędnego kontaktu z Kupującym oraz w celu wszelkich działań niezbędnych do funkcjonowania systemu sprzedaży biletów.
 32. Przechowywanie i przetwarzanie otrzymanych danych osobowych odbywa się przy zachowaniu zasad określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zmianami) oraz w Ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204).
 33. Każdy Kupujący udostępniający swoje dane osobowe ma prawo dostępu do nich, jak również do ich poprawiania i uaktualnienia.
 34. Osoby spóźnione nie będą wpuszczane na widownię po rozpoczęciu spektaklu i nie przysługuje im zwrot należności za niewykorzystane bilety.
 35. Niniejszy Regulamin sprzedaży biletów on-line dostępny jest na stronie internetowej oraz w kasie biletowej Sprzedawcy.